آهنگ من دهانم چارتار

من دهانم

چارتار

تو اقیانوس سرخ شرابی من دهانم
تو باد تازک مشرقی من بادبانم
تو پیدا شو که باغ دریا گلی جز تلاطم ندارد
من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد
به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را
تو در هر چکه از چهرک باران ببین رؤیای رنگین کمان را
به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را
تو در هر چکه از چهرک باران ببین رؤیای رنگین کمان را
از اندوه باطل رها شو مسیر جهان دوره گردیست
به چشمان نمناک مهتاب زمین لکه ای لاجوردیست
تو پیدا شو که باغ دریا گلی جز تلاطم ندارد
من از عمق شب می نویسم که شاید طلوعی برآرد
به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را
تو در هر چکه از چهرک باران ببین رؤیای رنگین کمان را
--:--
--:--