آهنگ خلاق چارتار

خلاق

چارتار

زیباترین آرزو را چشم تو فهمیده ام
از ماجرای شمع و نگاهت پروانه ای چیده ام
‎هر عابری در نگاهش گنجینه ای ورشکست
‎در حال و روز هر آسمانی باریدنی نطفه بست
‎خلقی ترسان از عریانی
‎از بیرنگی از بی نانی
‎خلقی خواب و مستی گوید که : هیچ و هیچ و هیچ
‎هر سو شیخ و هر سو عابد
‎خلقی ترسا خلقی موبد
‎ خلقی خواب و مستی گوید که : هیچ و هیچ و هیچ
‎برپا کن آتشی را
‎تا بر سوزی غم باقی را
‎دنیا افسانه باشد
‎منت بر سر بخوان ساقی را
کلمات کلیدی :
--:--
--:--