آهنگ نوش جان ایوان بند

نوش جان

ایوان بند


ای عشقه منی این تو این دله رامه من
نوشه جانت اگر بردی آرامه من
آی نوشه جانت اگر رسوا کنی نام من
وای چه خوش میشود با تو سرانجام من
یا تو به دامم بکش یا بشو در دامه من
با تو چه خوش میشود ای وای سرانجام من

آخ تو بزن نوشه جان تا ته پیمانه را
دست تو دادم فقط این دله دیوانه را
اشکه من این ژاله را شراب صد ساله را
آخرین پیاله را آخ تو بزن نوشه جان
تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را
دست تو دادم فقط این دله دیوانه را
اشکه من این ژاله را
شراب صد ساله را
آخرین پیاله را که دست تو دادم بنوش

همه دار و ندارم به دستت برسد
این دله بیقرارم به دستت برسد
نامه بر باد نوشتم به دستت برسد
کاش دست سرنوشتم به دستت برسد

آخ تو بزن نوشه جان تا ته پیمانه را
دست تو دادم فقط این دله دیوانه را
اشکه من این ژاله را شراب صد ساله را
آخرین پیاله را آخ تو بزن نوشه جان
تو بزن نوش جان تا ته پیمانه را
دست تو دادم فقط این دله دیوانه را
اشکه من این ژاله را شراب صد ساله را آخرین پیاله را که دست تو دادم بنوش
--:--
--:--