آهنگ غروب چارتار

غروب

چارتار


رویت دلیل هر پنجره و صدای هر حنجره ای
از عاشقی پُر
از تو از عشق پیدا شدنت بنا شود خانه ی ما
آجر به آجر
عاشق تر شو یارا
عاشق تر کن مارا
تو گفتی میانمان فاصله و جنون سر در گله و آزردگی نیست
عشق اسیر پروا شدن و غروب تنها شدن و پژمردگی نیست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--