آهنگ دیوونه امیر تاجیک

دیوونه

امیر تاجیک

حواست باشه دیوونه َت منم من هوام و هرکجا باشم
تو داری
نمیدونی که با جادوی ِ چشمات چی به روز ِ
منه عاشق میاری

دیوونه تر از این عاشقترم از این میشم برات
دوست دارم
تا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهات
دوست دارم
دیوونه تر از این عاشقترم از این میشم برات
دوست دارم
تا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهات
دوست دارم

حواسم باشه چشمام و ببندم به غیر از تو
روی ِ تموم ِ.دنیا
دیگه مرزی میون ِ ما دوتا نیست منو با اسم ِ تو
میشناسن اینجا

دیوونه تر از این عاشقترم از این میشم برات
دوست دارم
تا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهات
دوست دارم
دیوونه تر از این عاشقترم از این میشم برات
دوست دارم
تا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهات
دوست دارم
--:--
--:--