آهنگ توبه شکستم شهرام شکوهی

توبه شکستم

شهرام شکوهی

یاد تو افتادم توبه رفت از یادم
جان خسته ام را به دست تو دادم
با چشمان بستم به پایت افتادم
دور از عشقت حالا در دستان بادم

چه آسان شکستم آن عهدی که بستم
محکم تر گرفتم دستت را در دستم
گفتم درد من را درمان کن که خستم
دردم را ندیدی من توبه شکستم
من توبه شکستم
من توبه شکستم

لعنت به آن لحظه که چشمم را به چشمم تو دوختم
نفرین به آتش عشقی که من درآ ن سوختم
سوختم
سوختم

چه آسان شکستم آن عهدی که بستم
محکم تر گرفتم دستت را در دستم
گفتم درد من را درمان کن که خستم
دردم را ندیدی من توبه شکستم
من توبه شکستم

لعنت به آن لحظه که چشمم را به چشمم تو دوختم
نفرین به آتش عشقی که من درآ ن سوختم
سوختم
سوختم
--:--
--:--