آهنگ بحر طویل عجم

بحر طویل

عجم

بگذشت ز فرق دوجهان گوهرما
وزگوهر ماست این عظمت در سر ما
ما اعجمیان بارگاه عشقیم
این سر تو ندانی به چه آیی بر ما
رخصت
سلام و عرض ادب
پیر و جوان خرد و کبیر
قدم تکتکتون صاف رو دو چشمون حقیر
بنده ی معرکه گیر کمی گستاخ و دلیر
به همین صحنه وزیرم و سفیر
ز دیار اعجمستان رخصت از حضرت پیر
شیر یزدان شه و سلطان و امیر
بنده بی نصیبم از سواد مکتب
ولی هرشب بر اسباب طرب میکنم اظهار ادب
یک شب سر خواب حال و احوال خراب
خسته از خصم زمونه تشنه ی مایه ی ناب
غرق افکار و خیالم شدم فارغ از عالم شدم
تاکه صدایی دم گوش دل من گفت:
خود را عجمی ساز بر این خلق دغلباز
بشنو سخن دل بشو حافظ این راز
بگذشت ز فرق دو جهان گوهر ما
وز گوهر ماست این عظمت در سر ما
ما اعجمیان بارگاه عشقیم
این سر تو ندانی به چه آیی بر ما
می چکد قطره ز نیشم چکه از چکه از مایه ی آن بحر طویل
ضرب اوزان اصیل لحن الفاظ جمیل
دم رودخانه ی تمز به جوار رود نیل
بیل و کباده و سنگ فیل و قلعه سر جنگ
اسب و سرباز زرنگ بشنوید بحر طویل
قیل و قال و قال و قیل
شکل و اشکال و شکیل
فکر و افکار ثقیل
بشنوید بحر طویل
درک و ادراک دلیل
عقل و دل هردو دخیل
بشنوید بحر طویل بشنوید بحر طویل
یک شب سر خواب حال و احوال خراب
خسته از خصم زمونه تشنه ی مایه ی ناب
غرق افکار و خیالم شدم فارغ از عالم شدم
تا که صدایی دم گوش دل من گفت:
خود را عجمی ساز بر این خلق دغلباز
بشنو سخن دل بشو حافظ این راز
راز دلت مگو دگر رندی و عاشقی اگر
شهره ی ناکسان مشووووو
تاج عجم بنه به سر تاج عجم بنه به سر
پند مرا شنیده ای بال بر آور ای پسر
من عجمم عجم منم من عجمم عجم منم من عجمم عجم منم...
بگذشت ز فرق دو جهان گوهر ما
وز گوهر ماست این عظمت در سر ما
ما اعجمیان بارگاه عشقیم
این سر تو ندانی به چه آیی بر ما
کلمات کلیدی :
--:--
--:--