آهنگ شهمیرزادی عجم

شهمیرزادی

عجم

نماشون صحرا مه ونگه ونگه خدا شهمیرزادی بیمه
چهار بیدار دشونه صدای زنگه خدا شهمیرزادی بیمه
کدیم چهار بیداره برار بهیرم خدا شهمیرزادی بیمه
دم به دم خبر شه یار بهیرم خدا شهمیرزادی بیمه
خدا شهمیرزادی بیمه شهمیرزاد راهی بیمه
بزن لله ته نالش بلاره خدا شهمیرزادی بیمه
اسا که ته خونش بلاره خدا شهمیرزادی بیمه
بزن لله گسفند چرا بهیره خدا شهمیرزادی بیمه
نیره مه کشه ور رکا بهیره خدا شهمیرزادی بیمه
خدا شهمیرزادی بیمه شهمیرزاد راهی بیمه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--