آهنگ باران عشق شهرام شکوهی

باران عشق

شهرام شکوهی

صحرا…
شده شهر دل ما
همه تشنه و تنها…
نام تو ببرند
دلها…
به هوای تو غم را
ز خاطر ببرند

در جواب صبر و مدارا
درد مردم بینوا را
عشق تو فقط چو درمانست

ببار به این دلای سوخته
به چشم عاشق و افروخته
ببار که شهر دل محتاج آن بارانت

ببار که سوخته دلهای شهر
به قطره قطره ات محتاجند
دلای عاشق شهر باران خواهانت

در جواب صبر و مدارا
درد مردم بینوا را
عشق تو فقط چو درمانست

خدایا…
به حق اشک چشم ما
به جای خشم و آتشها
ببار باران عشق

دلها…
ز غم رها و غرق
مهربانی وعشق
--:--
--:--