آهنگ مردم شهر حامد همایون

مردم شهر

حامد همایون

امشب غم دیروز و پریروز و
فلان سال و فلان حال و فلان مال
که بر باد فنا رفت، نخور
به خدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر بهوشید، مردم شهر بهوشید
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یک بار نه ده بار که صد بار
به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست
خدا هست و خدا هست و خدا هست

امشب همه میکده را سیر بنوشید
با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و
در شادی این کودک و آن پیر زمین گیر و
فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید
که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید
که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید
--:--
--:--