آهنگ چی تو گوشت خوندن یوسف زمانی

چی تو گوشت خوندن

یوسف زمانی

چی تو گوشت خوندن که ازم دل کندی تو دلت هی به حال و روز من داری میخندی
چی تو گوشت خوندن که ازم دل کندی تو دلت به حال و روز من داری میخندی
آخه من که گناه نکردم کار اشتباه نکردم اینجوری از من دل بریدی
غیر خوبی و پاکی عشق و با وفایی بگو از دلم چی دیدی
من که گناه نکردم کار اشتباه نکردم اینجوری از من دل بریدی
غیر خوبی و پاکی عشق و با وفایی بگو از دلم چی دیدی
دل به تو دادم ولی با من نموندی رفتی با غریبه نشستی دل شکوندی
اشکالی نداره خوب من نازم بدیات به کنار عاشقتم بازم
من غصه هاتو به جون میخریدم ولی تو رفتی دل نسوزوندی واسم
یه عمری بود با بدیات سر میکردم آخه تو بودی واسه زخمای من مرهم
ولی افسوس که دلو باختم ساده نمیدونستم که عشقت مث باده
چی تو گوشت خوندن که ازم دل کندی تو دلت هی به حال و روز من داری میخندی
چی تو گوشت خوندن که ازم دل کندی تو دلت به حال و روز من داری میخندی
آخه من که گناه نکردم کار اشتباه نکردم اینجوری از من دل بریدی
غیر خوبی و پاکی عشق و با وفایی بگو از دلم چی دیدی
من که گناه نکردم کار اشتباه نکردم اینجوری از من دل بریدی
غیر خوبی و پاکی عشق و با وفایی بگو از دلم چی دیدی
--:--
--:--