آهنگ چقدر زود رفت رضا شیری

چقدر زود رفت

رضا شیری

کسی که حواسش به من بود رفت
چه دیر اومد اما چقدر زود رفت
تا فهمید اگه دور باشم ازش
دل عاشقم میشه نابود رفت

هنوز چشم براشم نگام رو در
همه جای خونه گل پرپره
تا هرجور صدایی تو کوچه میاد
دل من منو سمت در می بره

هنوز چشم براشم نگام رو در
همه جای خونه گل پرپره
تا هر جور صدایی تو کوچه میاد
دل من منوسمت در می بره

ههمش با خودم میگم امشب میاد
داره دیر میشه باید آماده شم
ولی اون نمیفهمه این حالمو
نمیدونه اینجا چقدر یادشم

هنوز چشم به راشم نگام رو در
همه جای خونه گل پرپره
تا هر جور صدایی تو کوچه میاد
دل من منو سمت در می بره

هنوز چشم به راشم نگام رو در
همه جای خونه گل پرپره
تا هر جور صدایی تو کوچه میاد
دل من منو سمت در می بره
--:--
--:--