آهنگ قصه من ماکان

قصه من

ماکان

قــصه ی من قــصه ی مـن خــیلی تــلخه تو خـــوباشو بـــبین خوبـــاشو ببین
اگه باغچه زندگی گلاش پَژمردس تو خوباشو بچین خوباشو بچین
اگه میگیره قلبت این آدَما میزَنن زَخمت تو نیمه ی پُره لیوانو ببین
اگه دیدی شِکستی نمیگیره دستو دستی تو حِس خوب پَروازو بگیر
خـــدا یـــادی کـــن از مـــن
این آدَما میخواستن بگیرن هَمین دَستای خالی رو از مَن
به جای دِل دادن این آدَما دِل بُریدن از مَن وَلی مَن دِل به تو بَستم

کــاش مـثل بـــچگیا ســـاده باشـــیم کـــاش مـــثل بـــچگیا بـــچه باشـــیم
کاش بگن بُزرگ میشی یادِت میره کاش کاش کاش
خـــدا یـــادی کـــن از مـــن
این آدَما میخواستن بگیرن هَمین دَستای خالی رو از مَن
به جای دِل دادن این آدَما دِل بُریدن از مَن وَلی مَن دِل به تو بَستم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--