آهنگ شوق دوست ساز و آواز همایون شجریان

شوق دوست ساز و آواز

همایون شجریان


اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست
مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست
عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد
خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست
میان عیب و هنر پیش دوستان کریم
تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست
مرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردن
که هر چه دوست پسندد به جای دوست رواست
هزار دشمنی افتد میان بدگویان
میان عاشق و معشوق دوستی برجاست
--:--
--:--