آهنگ روسری آبی علی زند وکیلی

روسری آبی

علی زند وکیلی


روسری آبی بجونم تش تش زدی آتش به جون ما
روزش و نالم به کوه و دشت تش زنم بر دشت به جون تو
تش زنم بر دشت به جون تو آه دل زارم اسیرته
راه و رفتارم در مسیرته آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته


کوش اون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون
بیارمت غرق گل زیبا همه دست شاد و کل زنون

مهت تابون گهر نابی گل نازک روسری آبی به دشت خشک دل تشنه ام
خنک مثل چشمه آبی به دشت خشک دل تشنه ام خنک مثل چشمه آبی

روسری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشو نالم به کوه دشت تش زنم بر دشت
به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم در مسیرته
آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته اسیرته در چنگ شیرته اسیرته

آخ دلت آبی یار مهتابی خان دله رفته رو به بی تابی روسری آبی رو سری آبی
در دلت دریام گوهر نابی بی تو دل میگیره سر چشمه روسری آبی دختر چشمه
رو سری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشو نالم به کوه و دشت
تش زنم بر دشت به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو
آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم در مسیرته
آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته
کلمات کلیدی :
--:--
--:--