آهنگ دلهای فروشی محمد معتمدی

دلهای فروشی

محمد معتمدی

ای دل تو که مستی ،چه بنوشی چه ننوشی
با هر می ناپخته نبینم که بجوشی
ای دل تو که مسیتی ، چه بنوشی چه ننوشی
با هر می ناپخته نبینم که بجوشی
دل سردم و بیزارم از این گرمی بازار
غم های دم دستی دلهای فروشی
دل سردم و بیزارم از این گرمی بازار
غم های دم دستی دلهای فروشی

از عشق برایت چه بگویم چه نگویم
بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی
از عشق برایت چه بگویم چه نگویم
بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی

در پیچ و خم زلفش اگر میروی ای دل
دیگر تو و سرگشتگی و خانه بدوشی
دلسردم و بیزارم از این گرمی بازار
غم های دم دستی دل های فروشی
--:--
--:--