آهنگ تو را دوست دارم فرهاد

تو را دوست دارم

فرهاد


ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تو را ای گران مایه دیرین ایران

تو ای شور بوم غمین
پر از خون دل و مهربان چهر
تو ای دخت شرمگین امید
تو را دوست دارم اگر دوست دارم
تو را دوست دارم اگر دوست دارم

تو ای شور بوم غمین
پر از خوندل و مهربان چهر
تو ای دخت شرمگین امید
تو را دوست دارم اگر دوست دارم
تو را دوست دارم اگر دوست دارم
--:--
--:--