آهنگ بی تو کامنت

بی تو

کامنت

بی تو من تنهام
بی تو
خبری نیست از
امروز و فردام

بی تو اثری نیست از من باز
شاید نیستم یا که
هستم اما ناپیدام

بی تو من تنهام
بی تو
خبری نیست از
امروز و فردام

بی تو رفته از یاد من زنده بودن
شاید نیستم یا که
هستم اما ناپیدام
تو رفتی و من
تنها چاره ام
اوردن توست تو ذهنم
ساختن توست تو فکرم

همه پی تو
پی تو و بازم من
نشستم تا بیای
تو از در

امروزمم رفت
و راهی نیست جز حسرت
اما خب
فردایی هم هست

بی تو من تنهام
بی تو
خبری نیست از
امروز و فردام

بی تو اثری نیست از من باز
شاید نیستم یا که
هستم اما ناپیدام

تو رفتی و من
تنها چاره ام
اوردن توست تو ذهنم
ساختن توست تو فکرم

همه پی تو
پی تو و بازم من
نشستم تا بیای
تو از در

امروزمم رفت
و راهی نیست جز حسرت
اما خب
فردایی هم هست

تو رفتی و من
تنها چاره ام
اوردن توست تو ذهنم
ساختن توست تو فکرم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--