آهنگ با من بمون بابک مافی

با من بمون

بابک مافی

کی تورو از تو قلبم میتونه پس بگیره
‎کی مثله من میتونه برای تو بمیره
‎می ترسم می ترسم تورو آفتاب ببینه
‎می ترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه
‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
‎دست تورو می گیرم می گیرم
یا نورالعینی
‎دستاتو می خوام بی تو من تنهام
‎از الآن به فکر با تو بودن فردام
‎با من بمون نذار تنها شم
‎آرزومه که همیشه پیش تو باشم

‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
یا نورالعیانی

‎کی تورو از تو قلبم میتونه پس بگیره
‎کی مثله من میتونه برای تو بمیره
‎می ترسم می ترسم تورو آفتاب ببینه
‎می ترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه

‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
‎حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی
‎فی من غیر حبک عمری یا کیانی
‎اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی
‎حاجاة الکثیره یا نورالعیانی
--:--
--:--