آهنگ ایول آرمین ۲ای‌اف‌ام

ایول

آرمین ۲ای‌اف‌ام

وقتی تو رو ندارم
فدای کی غصه دارم؟
تو بگو چیکار کنم
دلتو شیکار کنم؟

تو بگو چکار کنه؟
دلتو شیکار کنه؟

منو تنها می ذاری
رو دلم پا می ذاری
تو چه حقه بازی
چقدر زبون درازی

وای چه حقه بازه
چقدر زبون درازه

من من می خوام بگم دوست دارم روم نمیشه
رفقام میگن نگو اما دل آروم نمیشه
نمیشه نه نمیشه که ازت دست بکشم
تو فقط اشاره کن من میگم چشم رو چشم

ای ول به ولت وله وله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو
ای ول به ولت وله وله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو

همسر من (هِی)...تاج سر من (هِی)...باشه الهی همیشه سایت بالا سر من (هِی)
جیگر من (هِی)...بال و پر من (هِی)... باشه الهی همیشه شونت جای سر من

ای ول به ولت و وولی به وولت
واسه اون اندام غولت
واسه اون اخلاق کولت
ای ول به ولت و وولی به وولت
واسه اون ماشین و پولت
اون موهای بورت
وای الهی خودم برم قربون اون فهم و شعورت

تو چقدر خوب بودی
تو چه محجوب بودی
واسه ی زندگی مشترک
تو چه مطلوب بودی
تو چه مطلوب بودی

چه جوجویی بودی
وای چه هلویی بودی
چه جیگر خوشگل و ناز و خوش بر و رویی بودی
چه جیگر خوشگل و ناز و خوش بر و رویی بودی

عاشق چشماتم ولی رفتی نگام نکردی
اینهمه صدات زدم و گوش به صدام نکردی
رفتی نگام نکردی
گوش به صدام نکردی
خودم و کشتم و یه بوس از لبام نکردی
خودش و کشتش یه بوس از لباش نکردی

ای ول به ولت وله وله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو
ای ول به ولت وله وله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو

ایولله ایولله
ایولله ایولله

بسکه تو خوبی هر جا می ری دنبالت میفتن هی مردا
هی همه جا مزاحم تون
مثل اینکه باید دوباره ببرم گوش چند نفریو
بسکه تو خوشکل و خفنی و
دوست داشتنی که هرجایی می ری این آدما دنبال توان
می خوام به کسی محل ندی فقط بیای و بشی تو مال خودم
برای من
ای ولله به من که مختو زدم و برای من
شدی و تو یه دونه ای پا نمی دی به کسی به هوای من

ای ول به ولت ولهوله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو
ای ول به ولت وله وله تو
ای جان بخورم بخورم جیگر تو
--:--
--:--