آهنگ خوش به حالت آرمین ۲ای‌اف‌ام

خوش به حالت

آرمین ۲ای‌اف‌ام

میدونم حالت خوبه و خیلی رو به راهی
میدونم بی دقدقه فکریو دلشوره داری
روزا رو سپری میکنی و شدی بیخیال ما
میگی امثال من دوره ورتخیلی زیاده ها

کاش از همون اول این دل ازت خسته میشد
که حالا نتونی جلوروم بگیری دسته پیشو
به هر دری که زدم رو بهم بسته میشد
چقد دلم به دسته توشکسته میشد
خوش به حالت چقده دلت قرصه
و صدمه نمیزنه اصلا بهت غصه
و بغضمن باعث میشه نیشت وا شه
تو دوست داری که یکی دیگه پیشت باشه
یکی که توزندگیت مثله یه پادو باشه
یکی که فکر تو فقط پیش کادو هاشه
یکی که هر کاریکنه و بهت سرویس بده
مهمم نیست اینکه فقط با تو باشه
بدیات خوبیات رو از یادمبرد
چه شبهای که از دوری تو سخت خوابم برد
کارای زشتت آبرومو جلو عالمبرد
چه ضربه هایی از تو این دله سادم خورد
=======
بدیات خوبیات رو ازیادم برد
چه شبهای که از دوری تو سخت خوابم برد
کارای زشتت آبرومو جلو عالمبرد
چه ضربه هایی از تو این دله سادم خورد
تو هم یه ذره دلت تنگه من بودکاشکی
تویی که ادعا میکردی من رو دوست داشتی
تو که میگفتی قلبت بی من میشهپاره
تو که میمردی واسه ی من بی اشاره
حالا خیلی سخته جلو خودم بهم بگیطاقته
دیدنمو نداری بی من زندگیت راحته
میدونم اینقده سرت شلوغه
بعد یکی .دو ماه
اگه الآن بهت زنگ بزنم
به جا بله بگی شما!!!
یعنی این یارو اینقدرهبه درد بخوره
که باعث شده حاله تو از من بهم بخوره
از منی که همه جوره با توبودم
منی که به دور از حاشیه و آتو بودم
کاشکی هیچ وقت تو زندگیم این مسیر رونداشتم
من بدبخت که جز تو هیچ کسی رو نداشتم
گذاشتی رفتی دلم غمگینهکاشکی
تو هم واسه ادامه دوستیمون انگیزه داشتی

بدیات خوبیات رو از یادمبرد
چه شبهای که از دوری تو سخت خوابم برد
کارای زشتت آبرومو جلو عالمبرد
چه ضربه هایی از تو این دله سادم خورد
======
بدیات خوبیات رو از یادمبرد
چه شبهای که از دوری تو سخت خوابم برد
کارای زشتت آبرومو جلو عالمبرد
چه ضربه هایی از تو این دله سادم خورد

چقد تو رو دور نگه داشتم ازدشمنا
یه آدم خوب ساختم از یه انگشت نما
ماها از عشق هم دیگه تب زدهبودیم
ماها واسه ماه ها بعدمون حرف زده بودیم
همه چی خوب بود
همه چیز زودزود میگذشت
و تنها غم من غم این روز بود
که تو بری من گله کنم از دستهتو
من عاشقت بودم دقیقا برعکس تو
جای تو رو پر کنه واسم چه آدم دیگه ای
منتو رو میخوام که تو هم تو یه عالم دیگه ای
تو یه آدم دیگه ای
تو زندگیتهست
تو زندگیت من چه نقشی داشتم؟!
واسه تو با دور و وریات چه فرقیداشتم؟؟!
آره دوست ندارم و یه وقتی داشتم
وقتی که واسه دستهای خالیم دستمیخواستم
آره……واسه دستای خالیم دست میخواستم
بدیات خوبیات رو از یادمبرد
کارای زشتت آبرومو جلو عالم برد
بدیات خوبیات رو از یادم برد
چه شبهایکه از دوری تو سخت خوابم برد
کارای زشتت آبرومو جلو عالم برد
چه ضربه هایی ازتو این دله سادم خورد

دیگه نمیخوام الکی کنم سخت گیری
ولی تو هم یکی مثلباقی وقت گیری
دم از عشق میزنی و میگی دوستش داری
و وقتی با اونی به کس دیگهنخ میدی….
--:--
--:--