آهنگ چرا اینقدر زیبایی خشایار اعتمادی

چرا اینقدر زیبایی

خشایار اعتمادی

ازت اینقدر فهمیدم.
که می تونم بگم شاید.
کسی جز من نفهمیدت.
تو قلبت تا ته دنیا.
یه جایی ایستادی که.
فقط باید پرستیدت.

نمی دونم نگاه تو چه احساسی به من داده.
که از وقتی تو رو دیدم جهان از چشمم افتاده.

تو رو هر بار می بینم دلم می لرزه از ریشه.
برام تعریفِ زیبایی تو یه لحظه عوض می شه.

اگه می بینمت هر روز برام از روی عادت نیست.
تماشای تو چیزی جز شروعِ یک عبادت نیست.

تو رو هر بار می بینم برام شکلِ یه رویایی.
یه وقتایی نمی فهمم چرا اینقدر زیبایی چرا اینقدر زیبایی.

اگه می بینمت هر روز برام از روی عادت نیست.
تماشای تو چیزی جز شروعِ یک عبادت نیست.

تو رو هر بار می بینم برام شکلِ یه رویایی.
یه وقتایی نمی فهمم چرا اینقدر زیبایی.
--:--
--:--