آهنگ پرستش آرتوش

پرستش

آرتوش

بخاطر آور که روزگاری تو را پرستیدم
پس از خدا من ز بیقراری تو را پرستیدم
بخاطر آور که اولین شب کجا تو را دیدم
کجا به پای تو گریه کردم لب تو بوسیدم

ز خدا خواهم که پس از تو در دل این شبها
که بمیرم بی تو نبینم روز جدایی را

بخاطر آور که روزگاری تو را پرستیدم
پس از خدا من ز بیقراری تو را پرستیدم
بخاطر آور که اولین شب کجا تو را دیدم
کجا به پای تو گریه کردم لب تو بوسیدم

ز خدا خواهم که پس از تو در دل این شبها
که بمیرم بی تو نبینم روز جدایی را

بخاطر آور که روزگاری تو را پرستیدم
پس از خدا من ز بیقراری تو را پرستیدم
بخاطر آور که اولین شب کجا تو را دیدم
کجا به پای تو گریه کردم لب تو بوسیدم
لب تو بوسیدم
لب تو بوسیدم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--