آهنگ نشکن دلمو محسن یگانه

نشکن دلمو

محسن یگانه

(یگانه)
سرگرمی تو

(چاووشی)
شده بازی با این دل غمگین و خستم
یادت نمی یاد
اون همه قول و قرارایی که با تو بستم

(یگانه)
با این همه ظلم
تو ببین باز چه جوری
پای این همه قول و قرار من نشستم

(چاووشی)
نشکن دلمو

(یگانه)
به خدا آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی وقتی که نیستی
گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

(چاووشی)
دیوونه نکن

(یگانه)
دلمو آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی وقتی که نیستی
گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

(حاکان)
سرگرمی تو
شده بازی با این دل غمگین و خستم
یادت نمی یاد
اون همه قول و قرارایی که با تو بستم

(یگانه)
با این همه ظلم
تو ببین باز چه جوری
پای این همه قول و قرار من نشستم

(چاووشی)
نشکن دلمو

(یگانه)
به خدا آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی وقتی که نیستی
گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

(چاووشی)
دیوونه نکن

(یگانه)
دلمو آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

(چاووشی)
نگو بی خبری

(یگانه)
نگو نمی دونی وقتی که نیستی
گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

نشکن دلمو
به خدا آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

نگو بی خبری
نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

نگو بی خبری
نگو نمی دونی وقتی که نیستی
گریه شده کار این دل عاشق شب و روز
--:--
--:--