آهنگ لولای شکسته محسن چاوشی

لولای شکسته

محسن چاوشی

لولای شکسته در را عوض می کنم
در را باز می کنم می گویم بانو خوش آمدی

خوش آمدی

اگر نبودی در و می بندم ، دوباره باز می کنم

های بانو ، بانو ، بانوجان ، فقط همین
های بانو ، بانو ، بانوجان ، فقط همین

های بانو شوخی نکن ، چشم خسته
بسته میشود

قلب خسته ،می ایستد

های بانو ، بانو ، بانوجان ، فقط همین
های بانو ، بانو ، بانوجان ، فقط همین
--:--
--:--