آهنگ شال د ویز

شال

د ویز

شال آن شال سرخ تو، موج، موج موی تو
نرم ترین حادثه، چه زیباست، دور روی تو

آفرین به آخرین، شاهکار روی تو
توی اوج سادگی، چه زیباست، اندوه تو

وای که این واژه ها، لالند در پیش تو
آه چه بد زخمی، که فردا کیست، هم آغوش تو

آه ! که این لعنتی، این قرصهای افسردگی
رنگ به رنگ ، دز به دز، به باد داد، آرام زندگیم

شال آن شال سرخ تو، موج، موج موی تو
نرم ترین حادثه، چه زیباست، دور روی تو

آفرین به آخرین، شاهکار روی تو
توی اوج سادگی، چه زیباست، اندوه تو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--