آهنگ زندگی امیر تاجیک

زندگی

امیر تاجیک

زندگی با بد و خوبش
شکل یک بازیه اما...

نباید غافل از این شد
چی به جا میمونه از ما

بازیه زندگی رسمش
گاهی برد و گاهی باخت

کسی اسمش روزبوناست
که یه عمر با همه ساخته

من و تو با دست خالی نه شکستیم نه بریدیم
از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم

رگ خواب لحظه هارو دست بیداری سپردیم
عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم

با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه
پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه

زندگی با بد و خوبش
شکل یک بازیه اما...

نباید غافل از این شد
چی به جا میمونه از ما
بازیه زندگی رسمش
گاهی برد و گاهی باخت

کسی اسمش روزبوناست
که یه عمر با همه ساخته
--:--
--:--