آهنگ زندگی رو با تو میخوام عماد طالب زاده

زندگی رو با تو میخوام

عماد طالب زاده

زندگی رو با تو میخوام نه باهیچ کسِ دیگه - میخوام کنارت بمونم تنهایی بسه دیگه
مثِ تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی ...
اینو خودت خوب میدونی تورو به دنیا نمیدم اومدی تو زندگیم یک دفعه عاشقت شدم
همیشه منتظر بودم تا تورو پیدا بکنم تو اومدی و آخرش فقط شدی مالِ خودم ...
زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کس دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بسه دیگه
مثِ تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی ...
اینو بدون که تا آخرِ عمر من همیشه عاشقت میمونم حسی که تو داری به من یه حسِ خوبه میدونم
بگو تو هم دلت منو میخواد بگو که به پایِ من میمونی تمومِ دنیایِ منی من دوست دارم میدونی ...
زندگی رو با تو میخوام نه با هیچ کسِ دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بسه دیگه
مثِ تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تو همیشه با من میمونی ...
تورو به دست آوردمو به آرزوهام رسیدم تو همونی هستی که عاشقِ خنده هاش شدم
یه حرفی تویِ قلبمِ فقط میخوام به تو بگم ، بگم که زندگیم تویی من به تو وابسته شدم ...
زندگی رو با تو میخوام نه باهیچ کسِ دیگه میخوام کنارت بمونم تنهایی بسه دیگه
مثِ تو پیدا نمیشه خودتم خوب میدونی تنها کسی هستی که تا همیشه با من میمونی
--:--
--:--