آهنگ دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید پرواز همای

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

پرواز همای

بی ساغر و پیمانه و دلدار نشاید
بی ساغر و پیمانه و دلدار نشاید
پیمانه بباید زد و تردید نباید
پیمانه بباید زد و تردید نباید
بر دلبر دیوانه بگویید بیاید
بر دلبر دیوانه بگویید بیاید
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید ...
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید ...
هنگامه به کوی در میخانه گذار است
می نوش دهان از قدح عشق خمار است
هنگامه به کوی در میخانه گذار است
می نوش دهان از قدح عشق خمار است
بر دلبر دیوانه بگو رخ بنماید
بر دلبر دیوانه بگو رخ بنماید
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید ...
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید ...
ای مدعیانی که به دنبال خدائید
ای مدعیانی که به دنبال خدائید
معشوقه همین جاست ، کجائید ، کجائید
ساقی گره از کار شما باز گشاید
دیوانه چو دیوانه چو دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید ...
این تاج گرانمایه و این تخت نپاید
این تاج گرانمایه و این تخت نپاید
هی زاهد دیوانه بیندیش که شاید
هی زاهد دیوانه بیندیش که شاید
دیوانه ای از چنگ تو ساجت برباید
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه چو دیوانه چو دیوانه چو دیوانه ببیند ...
خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه چو دیوانه چو دیوانه چو دیوانه ببیند ...
خوشش آید ... خوشش آید ... خوشش آید
--:--
--:--