آهنگ دستمه سامان جلیلی

دستمه

سامان جلیلی


هی میگی دیگه رفتم هی
برو بسمه
آخرش میری بهونه میگیری
لعنتی آخه تو دستمه
هرچی کشیدم از همه
برو خستم هی
برو خستم هی
حرف زیادی میزنی روانی
دل بکن دیگه بسمه
برو بسمه

دیگه خستم هی
وقتی میبینی دلتو با ما نی
برو مگه راتو بسم هی
شدی زخمم هی
نیستی مرهم هی
دل ساکتی تو چیزی نمیگی بگو آخه پر حرفم هی
خستم از این همدم
از تو از همه
توام که پاشی بری و جداشی
دیگه مال خودک هستم هی
وای خدا کنه رحمم هی
چی شده سهمم هی
نمیفهمم هی
حرف زیادی میزنی روتنی دل بکن دیگه بسمه
دیگه خستم هی
وقتی میبینی دلتو با ما نی
برو مگه راتو بسم هی
شدی زخمم هی
نیستی مرهم هی
دل ساکتی تو چیزی نمیگی بگو آخه پر حرفم هی
برو بسمه
دیگه خستم هی
وقتی میبینی دلتو با ما نی
برو مگه راتو بسم هی
شدی زخمم هی
نیستی مرهم هی
دل ساکتی تو چیزی نمیگی بگو آخه پر حرفم هی
--:--
--:--