آهنگ خداحافظی سیروان خسروی

خداحافظی

سیروان خسروی

دلمون گرفته
غمو میبینیم تو چِشایِ هَم
دیگه حرفی نمیمونه نِگامون ُ میدزدیم از هم
شاید این آخرین باره که نشستیم رو به روی هم
انگاری این همون لحظَست که آدما میگن به هم
خدافِظی خدافِظی عزیزم
پس میگیم به سادگی خُدافِظی
برای همیشه برای همیشه
ولی بازم دلمون میگیره انگار نمیریم از یاد هم
بازم بیتابی بازم تردید
بازم یه بهونه واسه برگشتن به هم
بازم حرف و بازم رویا
بازم نشستیم رو به رویِ هم
بازم جنگ و بازم دعوا بازم لحظه ی گفتن به هم
خدافظی خدافظی عزیزم
پس میگیم به سادگی خدافظی برای همیشه
برای همیشه
اما بازم دلمون میگیره
انگار این روزای غصه دار نمیخوان تموم بشن
با هم یا بدون هم
حالا چه بگیم خدافظی
چه نگیم خدافظی
به هم
با این خدافظی به سادگی نمیگذریم از هم
خداحافظی ... خداحافظی عزیزم
خداحافظی ... خداحافظی عزیزم
خداحافظی ... خداحافظی عزیزم
--:--
--:--