آهنگ جان خسته شهرام شکوهی

جان خسته

شهرام شکوهی

غم مگر جز خاطر من منزل و موا نداری؟؟
خوش بیا..خوش بیا آسوده بنشین بر دلم
..گر جا نداری
اشک و آهم هردو باهم،بیقرارت روز و شب
جان خسته بال بسته،در کنارت روز و شب
تو نور خدایی نشان وفایی بدون تو دل را کجا ببرم؟
به مجلس یاران به جمع عزیزان،اگر تو نباشی چرا ببرم؟
اشک و آهم هردو باهم،بیقرارت روز و شب
جان خسته بال بسته،در کنارت روز و شب
کنون که تورا دل بهانه گرفته ،هوای دعای شبانه گرفته
بمان که صفایت،شکوه وفایت،به سینه ی من آشیانه گرفته
اشک و آهم هردو باهم،بیقرارت روز و شب
جان خسته بال بسته،در کنارت روز و شب
--:--
--:--