آهنگ جانم باش آرون افشار

جانم باش

آرون افشار

جانم باش
نوش دارو بعدِ مرگ فایده نداره
جانم باش
رُخ، نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش
جانم باش
داد از دل
بی قرارت شدم ای فریاد از دل
صبرِ من رفته دگر بر باد، از دل
داد از دل، داد از دل
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم
غیر از تو وُ غیر از تو کسی را نپرستم
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم
از عشقت، حیرانم
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم
غیر از تو وُ غیر از تو کسی را نپرستم

دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم
از عشقت، حیرانم
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای

تو ساغرِ عشقی
بال وُ پَر عشقی
یک گوشه ی پیدا نشده توی بهشتی
رسوای زمانه ام
افتاده به جانم؛ عشقِ توئه
عاشق کُشِ شیرین زبانم

دلتنگِ توام یار در چنگِ توام یار
مجنونِ قسم خورده ی دلتنگِ توام یار
تو روح وُ روانی
آرامشِ جانی
عاشق تر از آنم که بگویم که بدانی
ای یار
جانم باش
نوش دارو؛ بعدِ مرگ، فایده نداره
جانم باش
رُخ نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش
جانم باش!
داد از دل
بی قرارت شدم ای فریاد از دل

صبرِ من؛ رفته دگر بر باد، از دل
داد از دل داد از دل
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم
غیر از تو وُ غیر از تو؛ کسی را نپرستم
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم
از عشقت، حیرانم
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم
غیر از تو وُ غیر از تو؛ کسی را نپرستم
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم
از عشقت، حیرانم
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای
جانم باش
نوش دارو بعدِ مرگ، فایده نداره
جانم باش
رُخ نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش
--:--
--:--