آهنگ تو راست میگی (میکس) علی اصحابی

تو راست میگی (میکس)

علی اصحابی


همش تو بی قراریو انگار آروم نداریو
باید منت بزاریو غم تو دلم بکاریو بعدش منو با دل زار
هی تو بزاری سر کار شورش رو دیگه در نیار
برو ما رو تنهای بزار همش تو بی قراریو
انگار آروم نداریو باید منت بزاریو
غم تو دلم بکاریو بعدش منو با دل زار
هی تو بزاری سر کار شورش رو دیگه در نیار
برو ما رو تنهای بزار میری برو منت نزار
آخه منو میخوای چیکار؟
آره تو راست میگی از همه سر تری
از من بی نشون تو خیلی بهتری
آره تو بهترین خوب و قشنگترین
فرشته ی خدا افتادی رو زمین
بس که سنگ دل و مغروری میگی خوبه واست دوری
چطور دلت میاد بگی چقدر خاموش و کم نوری
مردم از این نازو ادا دیگه بهونه در نیار
قصه ی ما به سر رسید برو مارو تنها بزار
بس که سنگ دل و مغروری میگی خوبه واست دوری
چطور دلت میاد بگی چقدر خاموش و کم نوری
مردم از این نازو ادا دیگه بهونه در نیار
قصه ی ما به سر رسید برو مارو تنها بزار
میری برو منت نزار آخه منو میخوای چیکار؟
آره تو راست میگی از همه سر تری از من بی نشون
تو خیلی بهتری آره تو بهترین خوب و قشنگترین
فرشته ی خدا افتادی رو زمین آره تو راست میگی
از همه سر تری از من بی نشون تو خیلی بهتری
آره تو بهترین خوب و قشنگترین فرشته ی خدا افتادی رو زمین
آره تو راست میگی راست میگی راست میگی راست میگی آره تو بهترین
بهترین بهترین بهترین آره تو راست میگی
از همه سر تری از من بی نشون تو خیلی بهتری آره تو بهترین
خوب و قشنگترین فرشته ی خدا افتادی رو زمین
--:--
--:--