آهنگ توی ماهنی سی رحیم شهریاری

توی ماهنی سی

رحیم شهریاری

به به یار گلیر ناز گلیر آی گوناخلار، سازینان آوازینان
ویر ویر ویر بیر ده ویر
یار یار یار یار ده گلسین کوسوب گدیب یالوار گلسین
چال چال چال گارمان گاوال، نازلانا نازلانا گلسین
آآآآآه، خبر ورین ائللره، ناز گلیر یار گلیر
خبر ورین ائللره، یار گلیر ناز گلیر
سو سپین کوچه لره، یار گلیر ناز گلیر
خبر ورین ائللره، یار گلیر ناز گلیر
اوزه جیران بالاسی، بیر جوت مارالینان گلیر
آلما آتیم آلمیه، آلما یرده گالمیه
آلاه قیزی یارالدیب، اوغلان سوبای گالمیه
جان جان جان جان گلجک، شیرین سوزوم یار گلجک
جانیمه جانانا و رم، د سلر یارین گلجک
آآآآه، یولونون یار یولونون، گوز لمیشم یار یولونون
بیر گون گلر سالارام، گولوما یار گولونون
آلما آتیم آلمیه، آلما یرده گالمیه
آلاه قیزی یارالدیب، اوغلان سوبای گالمیه
--:--
--:--