آهنگ ۷۰ میلیون ستاره زانیار خسروی

۷۰ میلیون ستاره

زانیار خسروی


من از ایران من از تبار خورشیدم
از همین خاک به قله دنیا رسیدم
اگه بدی فقط تو موج مثبت و
فرصت درو روت نمیبنده
گذشته هارو به یاد بسپارو
چشم بدوز به آینده

مثل باد قدم به سمت قله ها بردار کاری نداره
تو این راه کنارتن ۷۰ میلیون ستاره


مثل باد قدم به سمت قله ها بردار کاری نداره
تو این راه کنارتن ۷۰ میلیون ستاره
پیروزی به دست نمیاد همیشه به سادگی


هر شکست یه تجربه س توی مسیر زندگی

اگه داری یه رویا واسه ساختن دنیا امروز از جات پاشو
از میون مردا کسی میمونه فردا که تغییر داده دنیاشو

مثل باد قدم به سمت قله ها بردار کاری نداره
تو این راه کنارتن ۷۰ میلیون ستاره

مثل باد قدم به سمت قله ها بردار کاری نداره
تو این راه کنارتن ۷۰ میلیون ستاره


مثل باد
--:--
--:--