آهنگ نقش جمال ناصر عبداللهی

نقش جمال

ناصر عبداللهی

هَمَه جا نقشِ جمالِ تواَ کِه گول اُمخا
همه جا وهم و خیالِ تواَ که گول اُمخا
همَه جا جاذبه ی عشق تواَ که میکِشی
اوکِدَک تو گوشُم اِتخُند که دِگَه گول اُمخا

یه روزی تو کُنجِ اشک دُختِ عاشق تُمدی
یه روزی تو عُمق خشمِ مرد صادق تُمدی
یه روزی هم توی معصومیتِ اشک یتیم
یه زمونی هم تویِ دعا رو قایق تُمدی

همَه جا تویی پَه بِیچه ایکَه گولُم نَزَدِی
مُشتِ تو پیش مِه بازِن هَنو گولُم نَزَدِی

تویی اُن رفیق خوبِ دوره ی چوکِلَکی
تو همُون حس خاشِ تو بازیِ دارکِلَکی
تو همون صداقت و سادگیِ یَه بندِری
تو همون حس غریبِ شوخ دوز و کِلَکی

همَه جا تویی پَه بِیچه ایکَه گولُم نَزَدِی
مُشتِ تو پیش مِه بازِن هَنو گولُم نَزَدِی

تویی صلح بعدَ یَک غیظ تویی مهر و صفا
تویی وصل بین عشاق شفیق با وفا
تویی صلح بعدَ یَک غیظ تویی مهر و صفا
تویی وصل بین عشاق شفیق با وفا

تویی لیلی تویی مجنون تویی تلخ و شیرین
همَه جا تو همه رنگ تویی تویی تویی خدا

همَه جا تویی پَه بِیچه ایکَه گولُم نَزَدِی
مُشتِ تو پیش مِه بازِن هَنو گولُم نَزَدِی
--:--
--:--