آهنگ مردونه تمومش کن خشایار اعتمادی

مردونه تمومش کن

خشایار اعتمادی

مردونه تمومش کن من طاقتشو دارم
هر بار ترحم بود اینبار نمیذارم
با عشق برو وقتی با عشق نمیمونی
مردونه تمومش کن وقتی که نمیتونی
تو میری میمونی این معنی رفتن نیست
اینبار تمومش کن تا وسوسه با من نیست
باید یه نفر از ما از خاطره ها رد شه
من یا تو نمیدونم باید یه نفر بد شه
من پیش تو آرومم تو پیش من آشوبی
انقدر به من بد کن باور نکنم خوب
--:--
--:--