آهنگ زلف بر باد مده همایون شجریان

زلف بر باد مده

همایون شجریان

زلف بر باد مده
زلف بر باد مده
تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن
ناز بنیاد مکن
تا نکنی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم


زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده
طره را تاب مده
تا ندهی بر بادم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

شهره شهر مشو
شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه
شور شیرین منما
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم
رحم کن رحم کن
رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
تا به خاک در آصف نرسد فریادم
فریادم فریادم

زلف بر باد مده
زلف بر باد مده
تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن
ناز بنیاد مکن
تا نکنی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
فریادم فریادم
--:--
--:--