آهنگ دیوونتم هنوز معین

دیوونتم هنوز

معین

تنها بدون که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز سراغتو میمیرم
تنها بدون که من بدون تو میمیرم
دیوونتم هنوز سراغتو میمیرم

دیوونتم دیوونتم هنوز

هر وقت پر شدی از درد سینه سوز
یا بعد یک نگاه عاشق شدی یروز
هر وقت گونه هات دریا شد از غمت
پرسید یه نفر میشه ببوسمت


حال دلم معلومه به عشق تو محکومه
مه شعرای منی همه دنیای منی
تو تمومه آرزو های منی
--:--
--:--