آهنگ خودتی سینا حجازی

خودتی

سینا حجازی

گوش کن تا یه چی بگم به تو نگم پ به کی بگم
گوش کن تا حرفامو یکی یکی یکی یکی بگم
ببین من آدمت نیستم زیادی ولی منم کمت نیستم
اگه فقط رفیق خندمی منم پای درد و غمت نیستم

زندگی بده بستونه گاهی آفتاب و گاهی بارونه
اونی که چترم شد زیر باروناش تو تابستون کنارم اونه

زندانی که ساختی نگه بانش خودتی
رفیق من دیگه نیستم رفیق تا ته ش خودتی
شعار نده از همه بد از همه سر خودتی
من هیچی نیستم اما رفیق خودتی

ببین دو دو تا فوقش میشه پنج تا نه شیش تا
خوبیامو یادت میره و بدی هامو داریش تا
یه روزی بگی یادته با من چه کردی
تو خوبی دیگه دنبال چی میگردی
براوو این همه دو رنگیو براوو این همه زرنگیو
بازی بده آدما رو دنیا برات بازیه
اما بدون که زندگی که زندگی که زندگی

زندگی بده بستونه گاهی آفتاب و گاهی بارونه
اونی که چترم شد زیر بارونا تو تابستون کنارم اونه

زندانی که ساختی نگه بانش خودتی
رفیق من دیگه نیستم رفیق تا ته ش خودتی
شعار نده از همه بد از همه سر خودتی
من هیچی نیستم اما رفیق خودتی

زندانی که ساختی نگه بانش خودتی
رفیق من دیگه نیستم رفیق تا ته ش خودتی
شعار نده از همه بد از همه سر خودتی
من هیچی نیستم اما رفیق خودتی
--:--
--:--