آهنگ خواهش که میکنم حمید عسکری

خواهش که میکنم

حمید عسکری

نمیدونی از اول ین ادما ، چقد از نبود تو ترسوندنم
یه دنیا میگفتن دلش با تو نیست ، یه دنیا کنار تو سوزوندنم

با اینکه خیلی بد شنیدم ازت ، ولی نخواستم یکیشو باور کنم
میخواستم به هر شکلی هست قلبتو ، به این احساسی که هست بهتر کنم

خواهش که میکنم تو بی رحم تر نشو
عبور نکن ازم از این بدتر نشو

این ساده رفتنت عین شکنجمه
منفور نکن منو تو چشمای همه

خواهش که میکنم تو بی رحم تر نشو
عبور نکن ازم از این بدتر نشو

این ساده رفتنت عین شکنجمه
منفور نکن منو تو چشمای همه

نمیدونی از اولین ادما ، چقد از نبود تو ترسوندنم
یه دنیا میگفتن دلش با تو نیست ، یه دنیا کنار تو سوزوندنم

با اینکه خیلی بد شنیدم ازت ، ولی نخواستم یکیشو باور کنم
میخواستم به هر شکلی هست قلبتو ، به این احساسی که هست بهتر کنم

خواهش که میکنم تو بی رحم تر نشو
عبور نکن ازم از این بدتر نشو

این ساده رفتنت عین شکنجمه
منفور نکن منو تو چشمای همه

خواهش که میکنم تو بی رحم تر نشو
عبور نکن ازم از این بدتر نشو

این ساده رفتنت عین شکنجمه
منفور نکن منو تو چشمای همه
--:--
--:--