آهنگ تو خیلی گلی یارم امید جهان

تو خیلی گلی یارم

امید جهان

خیلی گلی خیلی گلی خیلی گلی خیلی گلی
تو خیلی گلی یاروم تو خیلی گلی یاروم
ای عزیز و دلداروم تو خیلی گلی یاروم
اون روز که تورو دیدوم دیدوم و پسندیدوم
اون روز که تورو دیدوم دیدوم و پسندیدوم
چشمام تورو دیده خواب از سر پریده
چشمام تورو دیده خواب از سر پریده

میشینوم لب کارون تنبک و نی انبون
میخونوم با دل و جون به عشق تو مهمون
میخونوم با دل و جون به عشق تو مهمون
میخونوم با دل و جون به عشق تو مهمون
خیلی گلی خیلی گلی خیلی گلی
تو خیلی گلی یاروم تو خیلی گلی یاروم
ای عزیز و دلداروم تو خیلی گلی یاروم
اون روز که تورو دیدوم دیدوم و پسندیدوم
اون روز که تورو دیدوم دیدوم و پسندیدوم
چشمام تورو دیده خواب از سر پریده
چشمام تورو دیده خواب از سر پریده
--:--
--:--