آهنگ تصنیف بهار وحید تاج

تصنیف بهار

وحید تاج

بهار آمده وقت خفته

بخوان نکته های نهفته

از این موسم نو بهاری

ببین چشم هرگز نخفته

ببین غنچه ها را به صحرا

درختان همه سبز و زیبا

نوازش کند دست باران

بشوید زمین را زمان را

نوازش کند دست باران

بشوید زمین را زمان را

خدا مینوازد تو بشنو

شنو نغمه های زمین را

چه آهنگ نابی نوازد

سر انگشت باران به دریا

بهارم تو بودی قرارم تو بودی

همه واژه ها را به قلبم سرودی

بهارم تو بودی قرارم تو بودی

همه واژه ها را به قلبم سرودی

بیا تازه تر کن دلم را

منور نما محفلم را

بهارا بهارا بهارا

بهارا بهارا بهارا

بهارا بهارا بهارا

بهارا بهارا بهارا
کلمات کلیدی :
--:--
--:--