آهنگ بازم دلم گرفته علی عبدالمالکی

بازم دلم گرفته

علی عبدالمالکی

بازم دلم گرفتِه ...
گریَم اختیاری نیست!
گریَم اختیاری نیست!
آخه جز گریه منو کاری نیست ...

یه عمره از محبت بی نصیبم ای خدااا
من غریبم ای خدا ...
چرا جز غصه منو یاری نیست ؟!
اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!
اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!

از لبهای سردَم خنده گریزووونه ...
راز دل خستَم هیشکی نمیدونه!
بازیچه شدن ...
تا کِی؟!
دل رو گول زدن ...
تا کِی؟!
افسُردگی تا کِی؟!
اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!
اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!

دل به هر کی دادَم ...
بی وفایی دیدم
چه رنجایی که عمری از عشق کشیدم
دل به هر کی دادَم ...
بی وفایی دیدم
چه رنجایی که عمری از عشق کشیدَم

اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!
اگه عشق همینه ، اگه زندگی اینه
نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه!
--:--
--:--