آهنگ نگرانتم پازل

نگرانتم

پازل


دوری از دلم تو ببین چقدر نگرانتم منو میشکنی
ولی من هنوز فکر ِ حالتم
نگرانتم ...
بخدا قسم نگرانتم
فکر ِ حالتم
نگرانتم
اگه روز و شب پره دلهورم فکر ِ حالتم
من چیکار کنم
باورت شه من
نگرانتم
فکر ِ حالتم بخدا قسم
فکر ِ حالتم
نگرانتم
فکر ِ حالتم
اگه میپرسم تو کجا میری؟! اگه میپرسم چرا دلگیری؟!
اگه میپرسم واسه اینه که
نگرانتم
اگه تو خوه بی تو من مُردم اگه یکبار به روت نیاوردم
اگه میخندم واسه اینه که
فکر ِ حالتم
نگرانتم

بخدا من هم مث ِتو پاکم منو باورکن نگو شکاکم
دور میشی از من نگران میشم
دور نشو از من
نرو از پیشم
تا تو اینجایی همه چی خوبه وقتی تو نیستی دلم آشوبه
بیا یک ذره فکر ِ حالم باش
بیا یکبار هم تو
نگرانم باش
بیا یکبار هم تو
نگرانم باش

دوری از دلم تو ببین چقدر نگرانتم منو میشکنی ولی من هنوز فکر ِ حالتم
نگرانتم.
بخدا قسم
نگرانتم
فکر ِ حالتم
نگرانتم
اگه روز و شب پره دلهورم فکر ِ حالتم
من چیکار کنم
باورت شه من
نگرانتم
فکر ِ حالتم بخدا قسم
فکر ِ حالتم
نگرانتم
فکر ِ حالتم
--:--
--:--