آهنگ میشه نگام کنی محمد علیزاده

میشه نگام کنی

محمد علیزاده


میشه نگام کنی راحت شه زندگیم
چشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم
هرکس به جز تورو انکار میکنم
من عاشق توام اقرار میکنم

اقرار می کنم بی یاد تو هنوز
هم سخته خواب شب هم خندههای روز
از تو حواسمو هی پرت میکنم
با قلب بی کسم هی شرط میکنم

برگشتنای دیر , دلبستنای زود
باور نمی کنی دست خودم نبود

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم
چشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم
هرکس به جز تورو انکار میکنم
من عاشق توام اقرار میکنم
--:--
--:--