آهنگ لیلی سینا حجازی

لیلی

سینا حجازی

یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود
واسه زندگی‌ همه چی‌ آسون بود
هر کی‌ کارشو میکرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود
یکی‌ اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده
یکی‌ رو می‌خواد اسمش لیلی ، آره درسته مجنون بود
داد میزد میگفت وضعش بده ، آخه اگه لیلی جوابش رو نده
میمیره و داغون می‌شه ، همه گفتن پاشو مثل مرد ، این کارا بده
زیر لب میگفت لیلی ، اگه نداشت به من هیچ میلی
زد چرا شکوند ظرف منو ،‌ای وای لیلی ، آخ لیلی
آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی‌ آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ آی‌ لیلی
از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید
از اون گذشتو نوبت به من رسید ، هی‌ ترسیدام و آخرم اومد ، بلای لیلی‌ سرم اومد
با خودم می‌گفتم مجنون کجا من کجا ، عشق بازی بابا ، من کجا زن کجا
هی‌ من کردم سرم اومد ، ریق رحمت آخرم اومد
این سری لیلی با گونه‌های پوروتزی ،بوی عطر و کلمات فانتزی
من احمقم مجنون او‌ شیدا ، واسه عشقش مور مور ، گز گزی
هر چی‌ میگفت ، می‌گفتم ای جونم بشی‌ ، خودش میگفت بذار دیوونه‌ام بشی‌
یه کاری کنم رب`بتو یاد کنی‌ ، لیلی کیه بری فریاد کنی‌
تا دنیا دنیاست لیلی همینه ، مجنون بزرگترین احمق زمینه
لیلی من هم رفت این قصه تکرار شد ، الهی این لیلی خیر نبینه
تا دنیا دنیاست لیلی همینه ، مجنون بزرگترین احمق زمینه
لیلی من هم رفت این قصه تکرار شد ، الهی این لیلی خیر نبینه
آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی‌ آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ آی‌ لیلی
آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی‌ آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ لیلی لیلی ، آی‌ لیلی آی‌ آی‌ لیلی
--:--
--:--