آهنگ لیلا میثاق راد

لیلا

میثاق راد

ترسم پریشونت کنم لیلا لیلا لیلای مجنونت کنم لیلا لیلا
غم داری آرومت کنم لیلا لیلا
عزیزتر از جونت کنم آره واویلا
مو عاشقم دوست دارم
محاله مو کم بیارملیلا لیلا
بی تو مو طاقت ندارم لیلا لیلا
شبا مو تا صبح بیدارم لیلا لیلا
لیلا.لیلا جونم توی تو مهربونم
قدرتو میدونم میارمت تو خونم
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
لیلا لیلا جونم توی تو مهربونم
قدرتو میدونم میارمت تو خونم
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
ترسم پریشونت کنم لیلا لیلا
لیلای مجنونت کنم لیلا لیلا
غم داری آرومت کنم لیلا لیلا
عزیزتر از جونت کنم آره واویلا
مو عاشقم دوست دارم
محاله مو کم بیارم لیلا لیلا
بی تو مو طاقت ندارم لیلا لیلا
شبا مو تا صبح بیدارملیلا لیلا
لیلا لیلا جونم توی تو مهربونم
قدرتو میدونم میارمت تو خونم
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
لیلا لیلا جونم توی تو مهربونم
قدرتو میدونم میارمت تو خونم
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
لیلا لیلا جونم توی تو مهربونم
قدرتو میدونم میارمت تو خونم
لیلا مهربونی لیلا عزیز جونی
مو واست میمیرم تو قدرمو میدونی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--