آهنگ قسمت نشد مانی رهنما

قسمت نشد

مانی رهنما

قسمت نشد ببینمت
برای آخرین دفه
همینه که گُمَم تو این
شهر مه آلود وخفه

قسمت نشد بهت بگَم
خدا نگه دار عشق من
بی تو خیابونای شهر
زیر پاهام زخمی شدن

می شد شبیه هم بشیم
افسوس که قسمت نشد
با درد هم مَحرَم بشیم
افسوس که قسمت نشد

تو با همه سوایِ
تاریخ ِ من فرق میکنی
دنیای کوچیکمو تو
بُغضی از این غرق می کنی

قسمت نشد ببینمت
برای آخرین دفه
همینه که گُمَم تو این
شهر مه آلود وخفه

قسمت نشد بهت بگَم
خدا نگه دار عشق من
بی تو خیابونای شهر
زیر پاهام زخمی شدن

بی تو به خونه اومدم
زخمی تَرو ،طوفان زده
مثل یه مَرد گمشده
که تازه از جنگ اومده

خونه ولی بدون تو
با خاک یکسان شُده بود
جهان خاطرات من
تسلیم ِ طوفان شده بود

قسمت نشد ببینمت
برای آخرین دفه
همینه که گُمَم تو این
شهر مه آلود وخفه

قسمت نشد بهت بگَم
خدا نگه دار عشق من
بی تو خیابونای شهر
زیر پاهام زخمی شدن
--:--
--:--